Izvēlies tonētās lēcas pie pārklājuma! 😎

Privaatsuspoliitika

Määratlused:

 • Isikuandmed - igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta.

 • Isikuandmete töötlemine on mis tahes toiming või toimingute kogum, mida tehakse isikuandmete või isikuandmete kogumitega, olenemata sellest, kas see toimub automatiseeritult või mitte, näiteks kogumine, salvestamine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine või muutmine, väljavõtete tegemine, päringute tegemine, kasutamine, avalikustamine, edastamine, levitamine või muul viisil kättesaadavaks tegemine, ühtlustamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

 • Klient - füüsiline isik (andmesubjekt), keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, viidates identifikaatorile, kasutades isikuandmete töötlemise süsteemis hoitavaid isikuandmeid.

 • Klient "nõusolek" - andmesubjekti vabalt antud, konkreetne, teadlik ja üheselt mõistetav tahteavaldus, millega ta annab avalduse või selgesõnalise kinnitava tegevusega oma nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.

 • Vastutav töötleja - füüsiline või juriidiline isik, asutus või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid ning võimaldab juurdepääsu isikuandmetele.

 • Volitatud isik - füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

 • Küpsised on väikesed tekstifailid (veebilehitseja andmed), mis luuakse ja salvestatakse kliendi seadmesse (arvuti, tahvelarvuti, mobiiltelefon jne), kui ta külastab ROOPERT Ltd. veebilehti.

 • Õigustatud huvid - ROOPERT OÜ õigustatud huvid, mis põhinevad kvaliteetsete teenuste osutamisel ja õiguslikul alusel, tingimusel, et andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused ei kaalu üles ettevõtte õigustatud huve. ROOPERT OÜ-l on õigus töödelda kliendi isikuandmeid ulatuses, mis on objektiivselt vajalik ja piisav õigeaegse, kvaliteetse ja mugava teenuse osutamiseks. samuti ROOPERT Ltd. sisemiste protsesside loomiseks ja toetamiseks, et vältida pettusi seoses ROOPERT Ltd.'ga.

 • Profiilide koostamine on isikuandmete automatiseeritud töötlemise mis tahes vorm, mis seisneb isikuandmete kasutamises füüsilise isiku teatud isiklike aspektide hindamiseks, eelkõige selleks, et analüüsida või prognoosida füüsilise isiku väljendatud isiklike eelistustega seotud aspekte: huvid, usaldusväärsus, käitumine, asukoht või liikumine. Profileerimine toimub boonuste andmise, individuaalsete pakkumiste ja soovide koostamise ja saatmise eesmärgil, mida pakutakse ainult otseturunduse eesmärgil (ärilistel eesmärkidel) ja millel ei ole kliendi jaoks õiguslikke tagajärgi.

Isikuandmete töötlemine

 • Roopert.lv kogub, töötleb, säilitab, jagab, kustutab ja kaitseb kliendi isikuandmeid isikuandmete kaitse määruse nr 2016/679 ja muude Läti Vabariigi kehtivate seaduste ja määruste alusel.

 • Vastavalt füüsiliste isikute andmete töötlemist reguleerivatele õigusaktidele järgib ROOPERT OÜ järgmisi põhimõtteid:

 • Roopert.lv osakond tagab isikuandmete õiguspärase ja õiglase töötlemise;

 • Saadud isikuandmeid töödeldakse konkreetsetel eesmärkidel;

 • Saadud isikuandmed on piisavad ja asjakohased;

 • Saadud isikuandmed on täpsed;

 • Saadud isikuandmeid ei säilitata kauem kui vaja ja need hävitatakse, kui märgitud eesmärk on saavutatud;

 • ROOPERTkompānija Ltd. töötleb isikuandmeid kooskõlas füüsiliste isikute õigustega;

 • ROOPERT OÜ tagab isikuandmete turvalise säilitamise;

 • ROOPERT OÜ ei anna saadud isikuandmeid teistele ettevõtetele või väljapoole Euroopa Liitu turvalise ja piisava kaitse all Läti Vabariigis kehtivate seaduste ja määruste ning isikuandmete kaitse määruse nr 2016/679 alusel ja kooskõlas nendega.

Privaatsuspoliitika

 • Privaatsuspoliitikat kohaldatakse iga kliendi isikuandmete töötlemise ja kliendile pakutava teenuse suhtes. Privaatsuspoliitika annab teavet selle kohta, kuidas ROOPERT Ltd kogub, töötleb, säilitab, jagab, kustutab ja kaitseb klientide isikuandmeid. ROOPERT Ltd. tagab klientide isikuandmete õiguspärase ja õiglase töötlemise.

Isikuandmete töötlemise kategooriad

 • Isikuandmete kategooriad sõltuvad kliendi poolt kasutatavatest teenustest ja toodetest. ROOPERT Ltd-l on õigus töödelda järgmisi isikuandmete kategooriaid:

 • Kliendi poolt ROOPERT OÜ-le edastatud andmed;

 • Nimi, perekonnanimi, isikukood või sünniaeg;

 • Kirjavahetuse aadress, telefoninumber, e-posti aadress;

 • Panga andmed;

 • Videovalveseadmete salvestised ja pildid;

 • Sideandmed. E-posti aadressi andmed - kliendi ja ettevõtte vahelise suhtlusega seotud e-kirjad;

 • Küpsised - andmed ROOPERT OÜ veebilehe külastamise kohta;

 • Kui klient ei soovi küpsiste kasutamist lubada, võib ta seda teha oma veebilehitseja seadetes, kuid sel juhul võib veebilehe kasutamine olla piiratud;

 • Andmed, aeg, veebi sirvimise hulk.

Isikuandmete töötlemise alus

 • Kliendi nõusolek. Klient kui isikuandmete subjekt annab ise nõusoleku (subjekti nõusolek) isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks teatud eesmärkidel, kliendi nõusolek on tema vaba tahe ja iseseisev otsus, mille võib igal ajal anda/võtta tagasi, võimaldades seega ROOPERT OÜ-l töödelda isikuandmeid. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta töötlemise õiguspärasust ega enne tagasivõtmist antud nõusoleku alusel saadud teenuste kvaliteeti.

 • ROOPERT Ltd-l on õigustatud huvi, mis põhineb kvaliteetsete teenuste pakkumisel. ROOPERT OÜ-l on õigus töödelda kliendi isikuandmeid ulatuses, mis on objektiivselt vajalik ja piisav õigeaegse, kvaliteetse ja mugava teenuse osutamiseks. Samuti ROOPERT Ltd. sisemiste protsesside loomiseks ja toetamiseks.

 • ROOPERT OÜ juriidiliste kohustuste täitmine. Roopert.lv üksusel on õigus töödelda kliendi isikuandmeid selleks, et täita õigusaktides sätestatud nõudeid, anda vastuseid riigi ja kohaliku omavalitsuse seaduslikele taotlustele.

 • Lepingu sõlmimine ja täitmine. Selleks, et pakkuda kliendile kvaliteetseid teenuseid ja teenuseid, kogub ja töötleb ROOPERT OÜ teatud isikuandmeid, mis kogutakse enne lepingu sõlmimist või lepingu sõlmimise ajal.

 • Avalike huvide või ametlike volituste järgimine. ROOPERT OÜ-l on õigus töödelda isikuandmeid. Sellistel juhtudel on isikuandmete töötlemise alus sätestatud ja kirjeldatud õigusaktides.

 • Kliendi isikuandmete töötlemisel võib ROOPERT OÜ teha profiilianalüüsi boonuste andmiseks, automatiseeritud individuaalsete pakkumiste saatmiseks, mida pakutakse ainult ärilistel eesmärkidel ja millel ei ole kliendi jaoks õiguslikke tagajärgi.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

 • Kliendiga lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks;

 • Hinnata kliendi võimet täita oma lepingulisi kohustusi;

 • Tõhusaks rahavoogude haldamiseks, sealhulgas klientide maksete ja võlgade haldamiseks;

 • Teenustega seotud tehnilise toe eest;

 • Videovalve turvalisuse eesmärgil ja ROOPERT SIA õigustatud huvide kaitsmiseks (vara turvalisuse tagamiseks);

 • Sektori arengu edendamine ja uute teenuste pakkumine;

 • Statistiliste andmete töötlemiseks ja turuanalüüsiks.

Isikuandmete saamine

 • ROOPERT Ltd. saab kliendi isikuandmeid, kui klient:

 • Registreeruge ROOPERT Ltd uudiskirjale;

 • Osta ja kasutada ROOPERT Ltd. tooteid või teenuseid;

 • Osalege konkurssidel, loteriides või küsitlustes;

 • Külastage või sirvige ROOPERT Ltd veebisaite;

 • Videovalveseadme salvestised;

 • ROOPERT SIA-l ja tema volitatud isikutel on õigus töödelda kolmandatelt isikutelt (nt liisingufirmalt) saadud kliendi isikuandmeid, kui klient on andnud selleks nõusoleku, isikuandmete kaitse määruse nr 2016/679 alusel;

 • ROOPERT SIA ja nende volitatud isikud on volitatud töötlema kliendilt saadud isikuandmeid isikuandmete kaitse määruse nr 2016/679 alusel.

Isikuandmete säilitamise aeg

ROOPERT OÜ-l on õigus töödelda ja säilitada isikuandmeid seni, kuni:

 • Kliendi nõusolekut isikuandmete töötlemiseks ei ole tagasi võetud;
 • ROOPERT Ltd. õigustatud huvide realiseerimiseks ja kaitsmiseks on vaja tähtaega;
 • Isikuandmete säilitamise aeg on sätestatud seadustes ja määrustes;
 • Kliendi ja ROOPERT OÜ vahel on lepinguline suhe;
 • kuni isikuandmete kasutamise eesmärgini, mis on kindlaks määratud andmete saamise ajal.

Isikuandmete jagamine

 • ROOPERT OÜ annab kliendi isikuandmeid ainult vajalikus ja piisavas ulatuses vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele ja arvestades konkreetse olukorra objektiivseid asjaolusid;

 • Vajaduse korral edastab ROOPERT OÜ kliendi isikuandmeid ROOPERT OÜ poolt isikuandmete kaitse määruse nr 2016/679 alusel volitatud isikutele ja/või partneritele, agentidele, teenusepakkujatele, kes tegelevad kliendi poolt tellitud või kasutatud toodete ja teenuste kvaliteedi tagamise ja parandamisega;

 • ROOPERT SIA-l on õigus edastada kliendi isikuandmeid õiguskaitseasutustele, teistele riigi- ja omavalitsusasutustele, kui see tuleneb regulatiivsetest õigusaktidest või asjaomase asutuse teabenõudest.

Isikuandmete kaitse

 • Selleks, et kaitsta kliendi isikuandmeid volitamata juurdepääsu, juhusliku kadumise, hävimise või avalikustamise eest, kasutab ROOPERT OÜ kaasaegseid tehnoloogiaid ning järgib tehnilisi ja organisatsioonilisi nõudeid;

 • ROOPERT OÜ kontrollib hoolikalt kõiki volitatud isikuid, partnereid, agente, teenusepakkujaid, ettevõtte töötajaid, kes töötlevad kliendi isikuandmeid, samuti hindab asjakohaste turvameetmete rakendamist ja isikuandmete säilitamist vastavalt regulatiivsete õigusaktide nõuetele;

 • ROOPERT Ltd. ei vastuta isikuandmete omavolilise juurdepääsu ja/või kadumise eest, kui see ei ole ROOPERT Ltd. kontrolli all (nt kliendi süü ja/või hooletuse tõttu).

Isikuandmete töötlemise ja ostu tühistamine

 • Isikuandmete töötlemise ja/või Roopert.lv veebipoes tehtud tellimuse tühistamiseks võtke palun ühendust meie klienditoega e-posti aadressil [email protected].

Kliendi õigused

 • Kliendil on õigus igal ajal loobuda kaubandusliku teabe saamisest ja esitada vastuväiteid oma isikuandmete profileerimisele;

 • Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta isikuandmete töötlemise seaduslikkust ja/või enne tagasivõtmist antud nõusoleku alusel saadud teenuste kvaliteeti;

 • Kliendil on õigus parandada kõiki tema kohta säilitatavaid isikuandmeid;

 • Kliendil on õigus taotleda selliste isikuandmete kustutamist või nende töötlemise piiramist, mille töötlemine ei ole enam vajalik eesmärkidel, milleks neid koguti ja töödeldi ("õigus olla unustatud"), esitades taotluse klienditoe e-posti aadressil [email protected].

 • Kliendil on õigus saada teavet füüsiliste või juriidiliste isikute kohta, kes on saanud teavet selle kliendi kohta;

 • Kliendil on õigus saada või edastada oma isikuandmeid teisele vastutavale töötlejale ("andmete ülekantavus"). See õigus hõlmab ainult neid andmeid, mida klient on ROOPERT OÜ-le andnud oma nõusoleku või lepingu alusel, kui töötlemine toimub automatiseeritult. Eespool nimetatud õiguste kasutamiseks on vaja kirjalikku taotlust.

Tarnepoliitika

 • Omniva teenuseid kasutatakse Balti regioonis kättetoimetamisteenuste osutamiseks.

 • Tehingu töötlemine toimub alates makse laekumise hetkest järgmise tööpäeva jooksul. Toodete ettevalmistamine ja pakendamine toimub tavaliselt samal või järgmisel tööpäeval, sõltuvalt taotluste arvust.

 • Kaup saab Roopert.lv laost välja saadetud 1-3 tööpäeva jooksul alates makse laekumisest.

 • Kohaletoimetamisteenuse pakkuja lubab, et teenus toimetatakse Lätis ja Balti riikides kohale 1-5 tööpäeva jooksul.

 • Kogemuse põhjal (Omniva Latvija - 1-2 päeva alates päevast, mil pakk antakse kullerile üle).

 • Roopert.lv on Lätis kasutusel Omniva poolt.

 • Kui klient kasutab lisaks tasuta saatekoodi, saadetakse tooted peamiselt Omniva kaudu.

 • Lätis on Omniva teenuste maksumus väikseima paki puhul 2,88€.

Maksetingimused

 • Kliendid saavad valida, kas maksta oma tavapärase panga - BankLinki - kaudu või kasutada kaardimakseid. 

 • Maksete töötlemisega tegeleb Montonio platvorm.

Ostumenetlus:

 • klient tutvub Roopert.lv pakutavate toodetega;
 • valige ja lisage huvipakkuv toode või tooted oma ostukorvi;
 • täitke vorm;
 • valige tarneaadress ja makseviis
 • kiidab heaks privaatsuspoliitika tingimused;
 • kinnitab ostu sooritamist

 • ROOPERT SIA ja Roopert.lv edastavad maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud makseprotsessoritele: *PaySera,*Direct Bank Transfer: makse pangaülekandega.

 • Roopert.lv pakutavad makseviisid ja maksesüsteemi pakkujad pakuvad kõige turvalisemat töötlemistehnoloogiat ja uusimaid tööstusstandardeid.

Tellige koos dioptritega:

 • läätsed arenevad 5-14 päeva;

 • Tagastamise korral saab tagastada ainult raami, kuna läätsed on kohandatud iga dioptria jaoks;

 • retseptiandmete sisestamisega on klient teadlik, et loodud andmed on ajakohased ja et läätse ei ole võimalik vahetada ega raha tagasi saada;

 • läätsed on valmistatud sertifitseeritud spetsialistide poolt, nii et me garanteerime kvaliteedi ja täpsuse;

Kupongi tingimused

 • Roopert.lv veebipood pakub teile võimalust lisada kupongi kood kassas. Voucheri koodi võib saada turunduskampaaniate kaudu. Samuti saadame oma olemasolevatele klientidele kupongikoode e-posti teel. Kupongi koodid on mõeldud selleks, et klient saaks ostu või tarne puhul allahindlust. Kui saate vautšeri koodi, siis on seal alati kirjas, kas tegemist on ühe vautšeri või piiramatu vautšeriga.

Tagastamispoliitika

 • Loomulikult! Et seda võimalust ära kasutada ja meie klientidele hea klienditeenindusega silma paista, pakume 14-päevast tagastusgarantiid. Kliendil on õigus toode tagasi lükata ja tagastada Roopert.lv toode tarnijale 14 päeva jooksul pärast tarnimist.

 • Kui klient soovib toote vigade korral tagastada, on protseduur järgmine:

 • 1. Klient saadab maksedokumendis märgitud e-posti aadressilt sõnumi aadressil: [email protected].

 • E-post peab sisaldama: tõend kauba ostu eest tasumise kohta. Palun esitage teave koha kohta, kus ostja on tutvunud Roopert.lv kampaaniaga. Väike loogiline selgitus ja foto, miks toode tagastatakse.

 • Roopert.lv meeskond hindab põhjust, võtab 3 päeva jooksul pärast e-kirja saamist kliendiga ühendust, teavitab klienti otsusest ja edasistest arengutest.

 • Positiivse tagastamisotsuse korral saadab klient kahjustamata pakendi ja defektse toote näidise Omniva müügipunkti (Riia, Lastemaailma RIMI müügipunkt, tel. +371 25425137, vastuvõtja - ROOPERT SIA).

 • Pärast toote pakendi kättesaamist tagastab Roopert.lv meeskond kliendile raha toote eest 7 päeva jooksul, kasutades kasutatud makseviisi. Saatmiskulusid ei tagastata (tagasimakseperiood võib sõltuvalt makseoperaatorist erineda).

 • Täielik tagasimakse ostetud toote eest, välja arvatud saatmiskulud.

 • Kui toode ostetakse kampaaniaperioodi jooksul, tagastatakse toote väärtus kliendile ja võetakse arvesse kampaania koguhinna arvutamisel.

 • Pärast toote ja taotluse kättesaamist hindab Roopert.lv meeskond, kas kõik tingimused toote tagastamiseks on täidetud, ja võtab kliendiga ühendust. Kliendile tagastatakse raha täies ulatuses algselt kasutatud makseviisiga.

 • Klient vastutab tagastamis- ja saatmiskulude eest.

 • Igal juhul püüame uurida kliendi rahulolematuse põhjuseid ning lahendada olukorra võimalikult kiiresti ja valutult.

 • Meie peamine eesmärk on klientide pikaajaline rahulolu, seega anname endast parima, et rahuldada teie vajadusi.